Vattenförsörjning med framställning, beredning och distribution av dricksvatten. Kommunal avloppsrening med luftningsbassänger och reningsbassänger samt industriell avloppsrening med filtrering och behandling.

Nivåmätning i brunnar, dammar, sjöar och vattentorn. Filterövervakning, pumpstationer, tryckstegringsstationer och kontroll av rörledningar.

Water & Wastewater


Level sensors


Level instrument


Tryckmätning process